Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

les vins personnalisés
c/o Grisar & Co
Falconrui 15/1
2000 Antwerpen

E: admin (at) levipe.be
T: +32473980596

KBO : BE0861.118.686

met website levipe.be of www.levipe.be

en verder aangeduid als de VERKOPER

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van de VERKOPER biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“KLANT”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VERKOPER houdt in dat de KLANT deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de KLANT worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VERKOPER aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de KLANT te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VERKOPER niet. VERKOPER is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VERKOPER is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de KLANT specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VERKOPER. VERKOPER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Via www.levipe.be kan u artikelen bestellen.

De KLANT betaalt met kredietkaart bij de afsluiting van zijn bestelling op de webwinkel.

De goederen die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door VERKOPER.

VERKOPER is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de KLANT met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de KLANT betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de KLANT geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. VERKOPER weerhoudt zich het recht om goederen te leveren aan minderjarige.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de KLANT onmiddellijk worden gemeld aan VERKOPER.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de KLANT vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de KLANT bij levering aan de vervoerder, als de KLANT de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de VERKOPER was geboden.

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

We houden van tevreden klanten. Vindt u de wijn niet lekker? VERKOPER neemt de ongeopende en onbeschadigde flessen die u ons binnen de 14 dagen na levering terugstuurt aan en betaalt ze met de glimlach terug.

Elke fles die kurksmaak heeft of een ander gebrek vertoont wordt door VERKOPER omgewisseld. In dat geval dient de KLANT de geopende fles met de kurk erop en de wijn erin, terug te bezorgen aan VERKOPER. Op dat moment heeft de VERKOPER het recht om een vervangfles te geven. VERKOPER kan echter nooit garanderen dat het om een fles van dezelfde jaargang zal gaan.

Ingeruilde of teruggestuurde flessen dienen bij VERKOPER te worden bezorgd op kosten van de KLANT.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de KLANT het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de KLANT.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van VERKOPER is bereikbaar via de bovenvermelde contactgegevens.

Artikel 8: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door VERKOPER om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VERKOPER. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. VERKOPER kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de KLANT van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De KLANT aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.